Každý, kdo má svůj rodinný domek, zpravidla ví, jaké to je mít sousedy. Bohužel, ne vždycky je se sousedy dobrá domluva. Problémy mohou vznikat dokonce i kvůli keřům nebo stromům.

Na tuto situaci však zákonodárce reagoval v občanském zákoníku. Máte-li totiž, jako vlastník pozemku rozumný důvod, můžete požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. Toto však neplatí, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle právního předpisu.

Pokud tedy nechcete, aby soused vedle vašeho pozemku sázel stromy, nebo chcete, aby stromy odstranil, pak jej o to musíte požádat a zároveň k tomu musíte mít rozumný důvod. Takový rozumný důvod nastane, pakliže by vegetace přímo ohrožovala majetek na vašem pozemku (např. strom, jenž by měl v budoucnu velké kořeny, by mohl poškodit statiku domu).

Další podmínka, jež musí být splněna, je soulad odstranění stromu s právními předpisy. Dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin, se povolení ke kácení dřevin nevyžaduje za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Problém může být i s větvemi či kořeny přesahujícími na váš pozemek.

Před tím, než se však do samotného kácení větví přesahujících na váš pozemek pustíte, musíte souseda k odstranění větví či kořenů vyzvat. Neučiní-li tak vlastník (soused) v přiměřené době poté, co ho o to požádáte, smíte šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na váš pozemek, působí-li vám to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá. Zákon dále stanovuje, že části jiných rostlin přesahující na Váš pozemek můžete odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.

Závěrem uvádíme, že nejjednodušší cestou je se se sousedem na odstranění či nesázení vegetace domluvit. Pokud by to však nebylo možné, musíte postupovat dle doporučeného výše s tím, že v nejhorším případě by se tato záležitost mohla dostat až k soudu.

8 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.