Parlament ČR v červenci 2021 schválil novelu exekučního řádu, která nabyde účinnosti od 1. 1. 2022. Jedná se o nejvýznamnější úpravu fungování exekucí za poslední roky, která se silně dotkne zejména dlužníků. Pojďte si přečíst, o jaké změny půjde.

Zastropování maximální délky exekuce

Za zřejmě nejvýznamnější změnu aktuální novely můžeme považovat zastavování bezvýsledných exekucí – stanovila se totiž maximální délka exekuce k vymožení peněžitého plnění, a to jak pro oprávněné, tak povinné. Tato změna bude zakotvena v § 55 odst. 7 a násl. exekučního řádu.

Co to znamená?

Pokud za posledních 6 let nedošlo k vymožení plnění ve výši, aby pokryla náklady exekuce, a pokud exekuce nepostihla nemovitost, exekutor vyzve oprávněného, aby se do 30 dní vyjádřil, zda souhlasí se zastavením exekuce. Pokud souhlasí nebo se k situaci nevyjádří, po uplynutí 30denní lhůty dojde k automatickému zastavení exekuce.

Jestliže nesouhlasí a zároveň není zproštěn od složení zálohy na další vedení exekuce, bude vyzván, aby exekutorovi zaplatil takzvanou prodlužovací zálohu. Pokud to neudělá, exekuce se zastaví. Výši zálohy na vedení exekuce stanoví prováděcí právní předpis.

Kdy je oprávněný zproštěný zálohy?

Existují ale i případy, kdy je oprávněný od složení zálohy zcela zproštěn. O jaké situace se jedná? Jsou to exekuce k vymožení pohledávky za:

  • náhrady újmy na zdraví,
  • náhrady újmy způsobené trestným činem,
  • delikty podle občanského zákoníku,
  • náhrady újmy způsobené poškozenému pracovním úrazem,
  • nemoci z povolání,
  • dlužné výživné pro nezletilé dítě,
  • náhradní výživné,
  • bezdůvodné obohacení.

Dále se bude jednat i o pohledávky školy nebo školského zařízení z veřejné služby poskytované podle školského zákona nebo o případy, kdy by zastavení exekuce odporovalo dobrým mravům.

Jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, může oprávněného od úhrady zálohy zprostit na jeho žádost také sám exekutor. Důvodem může být například špatná finanční situace oprávněného.

Návrh na zproštění od složení zálohy musí být podán do 10 dnů od doručení výzvy ke složení zálohy. K návrhu musí oprávněný přiložit potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech na předepsaném formuláři.

Co se stane, když oprávněný složí zálohu?

Pokud oprávněný složí zálohu na další vedení exekučního řízení, prodlouží se provádění exekuce (lhůta k vymožení peněžitého plnění) o další tři roky. Po tuto dobu soud jakékoliv návrhy povinného na zastavení exekuce pro nemajetnost odmítá. Uvedeným způsobem je možné vedení exekuce prodloužit maximálně dvakrát, maximálně o 6 let. Celková délka bezvýsledné/marné exekuce může být maximálně 12 let.

Pokud ani v prodloužené době nedojde k úspěšnému vymožení pohledávky, exekutor exekuci zastaví. V případě, že dojde k částečnému vymožení, které bude pokrývat náklady exekuce, šestiletá lhůta začíná běžet od začátku.

Podle přechodných ustanovení novely se zastavování neúspěšných exekucí týká i exekucí zahájených před účinností této novely. Šestiletá lhůta však neuplyne dříve než rok po nabytí účinnosti novely – to znamená, že první exekuce bude možné zastavovat nejdříve od roku 2023. Do uvedené lhůty se zároveň nepočítá doba, kdy exekuci nebylo možné provádět kvůli insolvenčnímu řízení vůči povinnému.

Zastavování exekucí bagatelních dluhů

U exekucí, u nichž jistina pohledávky nepřesahuje 1500 Kč (bez příslušenství) a v posledních 3 letech (před účinností této novely) z ní nebylo ničeho vymožena, vyzve exekutor oprávněného ke složení prodlužovací zálohy. A to do 3 měsíců od účinnosti novely. Jedná se o zálohu na náklady exekuce, kterou stanoví prováděcí právní předpis.

Pokud oprávněný do 30 dnů zálohu nesloží, exekutor exekuci zastaví. V usnesení o zastavení exekuce pak oprávněnému přizná náhradu ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství. Bylo-li na jistinu pohledávky něčeho vymoženo, pak se náhrada snižuje o výši uhrazené částky, kterou oprávněný dostane formou slevy na dani z příjmu.

Pokud oprávněný zálohu na náklady exekuce uhradí, exekuční řízení může probíhat nejvýše další tři roky.

Výjimky

1) Tato situace se opět netýká dluhu na výživném, náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo náhrady újmy způsobené úmyslným trestným činem a tak dále.

2) Pokud vůči povinnému probíhá insolvenční řízení, výzva k úhradě zálohy se neposílá a zároveň se nedochází k zastavení exekuce. Pokud je exekuce z uvedených důvodů už zastavena, není možné ji znovu zahájit. 

337 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.