Parlament ČR v červenci 2021 schválil novelu exekučního řádu, jehož součástí je také opatření nazvané jako „milostivé léto“. Pojďte si přečíst, co znamená a jak vás může ovlivnit.

Co je milostivé léto?

Jedná se o opatření, které se týká všech dlužníků, kteří mají dluh vůči státu, jeho organizačním složkám, příspěvkovým organizacím případně právnickým osobám, u nichž má stát jakoukoliv majetkovou účast. Od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 mají možnost splatit zbývající dlužnou částku (tedy jistinu) navýšenou pouze o 750 Kč + DPH, pokud je exekutor plátcem daně z přidané hodnoty (poplatek za uzavření exekuce). Právní předpis je publikován pod č. 286/2021 Sb.

Dlužník, který této možnosti v daném období využije, se zbaví povinnosti platit jakékoli další poplatky, jako jsou například úroky z prodlení či penále. Po zaplacení jistiny dluhu, který je navýšený o náklady na zastavení exekuce, se osoba považuje ve vztahu ke danému exekučně vymáhanému dluhu za bezdlužnou.

Na koho se opatření vztahuje?

Přijaté opatření se vztahuje pouze na dluhy vůči veřejnoprávní instituci, např. vůči zdravotním pojišťovnám, dopravním podnikům, obcím (například i ve věci nájemného v obecním bytě), či dodavatelům energií s účastí státu.

Opatření se však nevztahuje na veškeré dluhy vůči státu – existují určité výjimky. Mezi ně patří:

  • peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce uložené v průběhu trestního řízení,
  • náhrada škody při úmyslném porušení právní povinnosti,
  • dluhy na výživném ze zákona
  • náhrada škody na zdraví.

Povinnosti dlužníka

V případě, že chce dlužník tohoto institutu využít, je jeho povinností uhradit předmětnou částku ve výše uvedeném období, a to buď na účet soudního exekutora, nebo na účet oprávněného dle podmínek nastavených při nařízení exekuce.

Ačkoliv by měl exekutor konat i bez návrhu, vzhledem k množství exekucí se doporučuje exekutorovi oznámit, že dlužník tímto využívá institutu milostivého léta, a vyzvat ho, aby postupoval podle zákona č. 286/2021 Sb., část. 2, čl. IV., bod 25. 

Soudexekutor následně exekuci zastaví, a to i bez souhlasu oprávněného či návrhu povinného. Pokud exekuce ještě nebyla nařízena, exekutor exekuční řízení rovněž zastaví. Je-li exekuce vedena jen pro část jistiny, postupuje se podle výše uvedeného postupu a dlužník může doplatit pouze nezaplacenou nebo jinak nezaniklou část jistiny, která je vymáhaná v exekučním řízení. Na nákladech exekuce zaplatí částku 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, pokud je exekutor jejím plátcem.

334 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.