Víte, za jakých podmínek vám vzniká nárok na odškodnění, jakou výši můžete požadovat, u koho nárok uplatnit a v jaké lhůtě? To vše a mnohé další se dozvíte v tomto článku.

Odškodnění v rámci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů

V prvé řadě je třeba zjistit, zda se na váš případ aplikuje výše uvedené evropské nařízení. Toto nařízení se použije ve všech případech, kdy odlétáte z letiště umístěného na území členského státu Evropské unie a dále v případech, kdy odlétáte z letiště umístěného na území třetí země na letiště umístěné na území členského státu Evropské unie, pokud je provozující letecký dopravce dopravcem Společenství, a pokud jste neobdrželi odškodnění či jinou náhradu v třetí zemi.

Ve zkratce to znamená, že nařízení se uplatní vždy, když odlétáte na dovolenou např. z Prahy, Vídně či Mnichova, avšak složitější situace může nastat při zpoždění zpátečního letu např. z Ameriky, Asie či Afriky zpět do Prahy. V takovém případě je třeba, aby byl let provozován tzv. dopravcem Společenství. Dopravce Společenství je letecký dopravce, který obdržel provozní licenci Společenství, tj. vydanou příslušným úřadem některého z členských států EU. Často jde o dopravce, který má své sídlo nebo alespoň pobočku v některém z členských států Evropské unie, avšak nemusí to být vždy pravidlem. Ucelený seznam dopravců Společenství bohužel není nikde zveřejněn. V případě nejasností je možné se obrátit na Úřad pro civilní letectví.

Další důležitou podmínkou pro vznik vašeho nároku je délka zpoždění. Let musí být na příletu opožděn o minimálně 3 hodiny oproti původně plánovanému času příletu. Pokud jste si v rámci jedné rezervace zakoupili letenky s jedním či více přestupy, posuzuje se zpoždění letu až na příletu do cílové destinace. Zpoždění prvního letu tedy není relevantní, pokud do cílové destinace doletíte s menším než 3hodinovým zpožděním.

Právo na finanční náhradu vzniká za předpokladu, že let nebyl zpožděn z důvodu tzv. mimořádných okolností, kterým nebylo možné zamezit ani přijetím všech přiměřených opatření. Mimořádné okolnosti jsou takové události, které nejsou vlastní běžnému výkonu činnosti leteckého dopravce a vymykají se jeho účinné kontrole (např. špatné počasí).

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, máte nárok na náhradu ve výši:

a) 250 EUR u letů o délce do 1 500 kilometrů,

b) 400 EUR u letů v rámci EU delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů,

c) 600 EUR u letů nad 3 500 kilometrů.

Nárok na náhradu škody je vždy nutné uplatnit přímo vůči leteckému dopravci. To platí i v případě, kdy jste si zakoupili zájezd včetně letecké přepravy u cestovní kanceláře. V případě, že je mimosoudní jednání neúspěšné či letecký dopravce nereaguje, můžete podat žalobu u příslušného soudu. Podle ustálené rozhodovací praxe soudů může být příslušným soudem i soud v místě odletu či příletu. Český občanský zákoník stanoví, že právo na náhradu škody při přepravě osob musí cestující uplatnit u dopravce bez zbytečného odkladu. Pokud nebylo právo uplatněno nejpozději do šesti měsíců, soud je nepřizná, namítne-li dopravce, že právo nebylo uplatněno včas. Dle českého práva musíte u soudu nárok uplatnit nejpozději do 3 let.

V návaznosti na délku zpoždění a délku letu má mj. letecký dopravce povinnost poskytnout vám zdarma různé formy pomoci (např. poskytnutí stravy a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, uskutečnění dvou telefonických hovorů či ubytování v hotelu, pokud je nezbytný pobyt na letišti přes noc, a v takovém případě přepravu mezi letištěm a místem ubytování).

Odškodnění při zpoždění letu v ostatních případech

Pokud se na váš případ výše uvedené evropské nařízení neaplikuje, není stanovena žádná paušální náhrada škody. Záleží tedy na vás, zda vznik a výši škody způsobenou zpožděním letu prokážete. Pomocným vodítkem může být Montrealská úmluva, podle které letecký dopravce odpovídá za usmrcení nebo zranění cestujícího, poškození, zničení nebo ztrátu zapsaného i nezapsaného zavazadla a zpoždění dopravy. Montrealská úmluva se však uplatní pouze, pokud je stát, ve kterém má letecký dopravce sídlo, jejím signatářem. Podle Montrealské úmluvy se právo na náhradu škody promlčuje, není-li podána žaloba ve lhůtě dvou let počítané ode dne příletu na místo určení anebo ode dne, kdy letadlo mělo doletět, anebo ode dne zastavení dopravy.

16 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.