Máte doma pejska, kterému jsou více než 3 měsíce? Pak se vás týká povinnost placení každoročního poplatku. Přečtěte si, na kolik vás vyjde a co všechno tento poplatek pokrývá.

Co je poplatek za psa?

Účelem poplatků ze psů je snižovat či vyrovnávat negativní důsledky spojené s chovem psů v obci. Poplatky mají pokrývat náklady na udržování čistoty obce – např. úklid psích exkrementů z veřejných prostranství, doplňování sáčků pro pejskaře, opravu košů určených na psí exkrementy a tak dále.

Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Poplatníkem, tj. osobou povinnou k úhradě poplatku ze psa, je držitel psa. Držitelem je ve smyslu uvedeného zákonfyzická nebo právnická osoby s trvalým pobytem (fyzické osoby) či sídlem (právnické osoby) na území ČR.

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců, přičemž obec by měla obecně závaznou vyhláškou stanovit lhůtu pro splnění ohlašovací povinnosti.

Na koho se poplatek nevztahuje?

Od povinnosti platit poplatek je osvobozen držitel psa, kterým je:

  • osoba nevidomá,
  • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
  • osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  • osoba, která provádí výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
  • osoba, která provozuje útulek pro zvířata nebo
  • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon o myslivosti).

Na kolik vás to vyjde?

Sazba poplatku za jednoho psa činí maximálně 1.500 Kč za kalendářní rok. Slevu mají lidé starší 65 let. Ti zaplatí maximálně 200 Kč za kalendářní rok. U každého dalšího psa může být sazba až o 50 % vyšší, než kolik je horní hranice poplatku u prvního psa. Pokud poplatková povinnost trvá méně než jeden rok, platí se poplatek ve výši, která odpovídá počtu psů a započatých kalendářních měsíců.

Konkrétní sazbu poplatku ze psů si však stanovuje každá obec samostatně. Výši poplatku může přitom obec stanovit rozdílně pro různé lokality, například s ohledem na hustotu zástavby, její typ, charakter (sídliště, vilová čtvrť, lázeňské či rekreační místo, historická část obce…).

Poplatek ze psů hradíte obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla. Při změně místa přihlášení nebo sídla platíte poplatek od začátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, a to nově příslušné obci. 

224 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.