Věděli jste, že ve většině voleb vám zákon dává možnost volit mimo svůj volební okrsek? Slouží k tomu takzvaný voličský průkaz. V jakých volbách ho můžete využít a jak ho získat? Tady najdete všechny odpovědi.

Co je volební právo

Základní podmínkou pro účast ve volbách je povinnost být subjektem volebního práva (přičemž v tomto článku se budeme zabývat jen možností volit, nikoliv být volen). Pozor, právo volit se pro každý typ voleb ovšem liší. U většiny voleb může volit občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dovršil věk 18 let. Pro volby do Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí toto právo náleží rovněž občanům jiných států, kteří mají po dobu stanovenou zákonem v daném místě alespoň přechodný pobyt.

Volební seznamy

Každá osoba, která má v době konání voleb volební právo, je zapsána v tzv. stálém volebním seznamu. Ten vede obecní úřad obce, v níž je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Kromě stálého volebního seznamu existuje také zvláštní volební seznam, do kterého jsou zapsáni voliči, kteří se na území dané obce nacházejí ze zdravotních nebo jiných důvodů (např. výkon trestu, pobyt v porodnici či sanatoriu a podobně).

Voličský průkaz

O voličský průkaz může požádat volič, který nechce v den konání voleb volit v místě, kde je zapsaný ve stálém nebo zvláštním volebním seznamu. O vydání voličského průkazu může požádat ve volbách:

  1. do Poslanecké sněmovny,
  2. do Senátu,
  3. do Evropského parlamentu,
  4. do zastupitelstva kraje,
  5. prezidenta.

Voličský průkaz pro volbu do zastupitelstev krajů lze využít pouze pro volbu v jiném okrsku na území kraje, ve kterém má volič trvalý pobyt. Pro volbu do Senátu lze voličský průkaz využít rovněž pouze ve volebním obvodu, ve kterém má volič trvalý pobyt. Pro volby do zastupitelstev obcí nelze voličský průkaz vydat.

Jak požádat o vystavení voličského průkazu

O vydání voličského průkazu můžete požádat u obecního úřadu, u kterého jste zapsáni ve volebním seznamu. O vydání lze požádat následujícími způsoby:

  • Osobně – a to ode dne vyhlášení voleb do 2 dnů přede dnem voleb do 16:00 hodin.
  • Písemně poštou nebo elektronicky – a to ode dne vyhlášení voleb. Podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16:00 hodin příslušnému úřadu a podpis na něm musí být úředně ověřen. Žádost o vydání voličského průkazu najdete zde.
  • Přes portál občana pomocí datové schránky – a to rovněž do 7 dnů před dnem voleb do 16:00 hodin.

O voličský průkaz můžete zažádat pouze vy osobně. Vyzvednout jej za vás však může i jiná osoba, a to na základě plné moci s vaším ověřeným podpisem. U dvoukolových voleb (senátní či prezidentské volby) si můžete zvolit, zda chcete voličský průkaz vydat pouze na jedno z kol, nebo na obě dvě. Po vydání voličského průkazu vás obecní úřad pro dané volby vyškrtne ze svého volebního seznamu.

Jak volit s voličským průkazem

Voličský průkaz si vyzvednete osobně na úřadě nebo vám přijde poštou na vámi uvedenou adresu. Voličský průkaz si následně spolu s dokladem totožnosti vezmete do jakékoliv volební místnosti (neplatí při volbách do Senátu a zastupitelstev krajů viz výše). Po prokázání totožnosti si vás člen volební komise připíše do volebního seznamu daného okrsku a voličský průkaz mu odevzdáte, aby se zamezilo možnosti volit na více místech najednou.

Důležité upozornění: V případě, že svůj voličský průkaz ztratíte nebo vám ho někdo odcizí, nemůžete o něj pro dané volby požádat znovu.

 

 

521 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.