Při uzavírání pracovní smlouvy se celkem běžně můžete setkat s institutem tzv. konkurenční doložky. Zjistěte, k čemu konkurenční doložka slouží, jaké má náležitosti a kdy ji použít. 

Co je konkurenční doložka

Konkurenční doložka je upravená v § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o ustanovení pracovní smlouvy nebo mimo ní, které brání zaměstnanci po ukončení pracovního poměru pro konkrétní časové období (maximálně 1 rok) pracovat na pozici, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu.

Po sjednanou dobu po ukončení pracovního poměru má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci poskytnout přiměřené peněžité vyrovnání. Nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, a to za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se smluvní strany nedohodly na jiné době splatnosti.

Kdy konkurenční doložku NEJDE sjednat?

Konkurenční doložku však nelze sjednat vždy. Zaměstnavatel se zaměstnancem může konkurenční doložku sjednat jen v případech, kdy je něco takového vůbec možné spravedlivě požadovat. Ohled se bere například na povahu informací, poznatků nebo znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.

Příklad z praxe:

Konkurenční doložka se nemůže sjednat pro:

  1. pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, kde jsou předmětem činnosti úkoly v oblasti školství),
  2. pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.

Zajímavost:

Víte, že porušení práv a povinností z konkurenční doložky umožňuje zaměstnavateli dát zaměstnanci pokutu? Jinak je pokuta proti zaměstnanci v pracovním právu nemyslitelná.

Ukončení konkurenční doložky

Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Zaměstnanec může konkurenční doložku vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti. Konkurenční doložka pak zaniká 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení této výpovědi. Všechny tyto úkony musí být provedené v písemné formě.

512 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.