Víte, v jakých případech můžete u leteckého dopravce uplatnit nárok na odškodnění v případě zrušeného letu a jakou výši odškodnění požadovat? To vše a mnohé další si můžete přečíst níže.

Kdy vzniká nárok na odškodnění

Odškodnění v rámci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 (dále jen „Nařízení)

Pro vznik nároku na odškodnění je třeba nejprve stanovit, zda se na daný případ aplikuje výše uvedené evropské nařízení. Toto nařízení se vztahuje na cestující odlétající z letiště umístěného na území členského státu a na cestující odlétající z letiště umístěného na území třetí země na letiště umístěné na území členského státu, pokud je provozující letecký dopravce dopravcem Společenství, a pokud neobdrželi odškodnění či jinou náhradu v třetí zemi.

V praxi to znamená, že Nařízení se uplatní vždy, když odlétáte na dovolenou z území členského státu (např. z České republiky, Německa, Polska). Složitější situace však může nastat při návratu z letiště, které se nenachází na území Evropské unie, zpět do členského státu EU (např. let z USA do České republiky). V takovém případě je třeba, aby byl let provozován tzv. dopravcem Společenství.

Dopravce Společenství je letecký dopravce, který obdržel provozní licenci Společenství, tj. licenci vydanou příslušným úřadem některého z členských států EU. Často jde o dopravce, který má své sídlo nebo alespoň pobočku v některém z členských států Evropské unie, avšak nemusí to být vždy pravidlem. Háček je v tom, že ucelený seznam dopravců Společenství bohužel není nikde zveřejněn.

Co požadovat při zrušení letu

Podle Nařízení máte v případě zrušení letu v prvé řadě možnost volby mezi:

 1. vrácením pořizovací ceny letenky či
 2. přesměrováním letu za srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti na cílové místo určení.

Dále máte právo na stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době a na dva telefonní hovory. V případě přesměrování letu, jestliže čas nového odletu je alespoň následující den po plánovaném odletu zrušeného letu, máte taktéž právo na ubytování v hotelu (pokud je to nezbytné) a na transfer z letiště na hotel.

Nezávisle na tom, zda si vyberete přesměrování či náhradu pořizovací ceny letenky, máte nárok na odškodnění podle čl. 7 Nařízení, pokud jste o zrušení letu nebyli informováni alespoň:

 1. dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo
 2. ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a zároveň vám nebylo nabídnuto takové přesměrování, které by vám umožnilo odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, nebo
 3. ve lhůtě kratší sedmi dnů před plánovaným časem odletu a nebylo vám nabídnuto přesměrování s odletem nejpozději hodinu před plánovaným časem odletu a příletem na místo určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu.

Důkazní břemeno ohledně prokázání skutečností, zda a kdy byl cestující informován o zrušení letu, nese provozující letecký dopravce.

Právo na finanční náhradu

Právo na finanční náhradu vzniká za předpokladu, že let nebyl zrušen z důvodu tzv. mimořádných okolností, kterým nebylo možné zamezit ani přijetím všech přiměřených opatření. Mimořádné okolnosti jsou takové události, které nejsou vlastní běžnému výkonu činnosti leteckého dopravce a vymykají se jeho účinné kontrole (např. přírodní katastrofa).

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, máte nárok na náhradu ve výši:

 1. 250 EUR u letů o délce do 1 500 kilometrů,
 2. 400 EUR u letů v rámci EU delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů,
 3. 600 EUR u letů nad 3 500 kilometrů.

Jestliže jste však přijali nabídku přesměrování letu, může provozující letecký dopravce o 50 % snížit odškodné, pokud přesměrovaný let nepřekračuje plánovaný čas příletu původně rezervovaného letu:

 1. o dvě hodiny u letů o délce do 1 500 kilometrů,
 2. o tři hodiny u letů v rámci EU delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů,
 3. o čtyři hodiny v případě letů nad 3 500 kilometrů.

Kde uplatnit náhradu škody

Nárok na náhradu škody je vždy nutné uplatnit přímo vůči leteckému dopravci. To platí i v případě zakoupení zájezdu včetně letecké přepravy u cestovní kanceláře. Český občanský zákoník stanoví, že právo na náhradu škody při přepravě osob musí cestující uplatnit u dopravce bez zbytečného odkladu. Pokud nebylo právo uplatněno nejpozději do šesti měsíců, soud je nepřizná, namítne-li dopravce, že právo nebylo uplatněno včas. 

Odškodnění při zrušení letu v ostatních případech

Pokud se na váš případ výše uvedené Nařízení neaplikuje, není stanovena žádná paušální náhrada škody. Záleží tedy na vás, zda vznik a výši škody způsobenou zrušením letu prokážete. Pomocným vodítkem může být Montrealská úmluva, podle které letecký dopravce odpovídá za usmrcení nebo zranění cestujícího, poškození, zničení nebo ztrátu zapsaného i nezapsaného zavazadla a zpoždění dopravy. Montrealská úmluva se uplatní, pokud je stát, ve kterém má letecký dopravce sídlo, jejím signatářem.

7 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.