Víte, jak se zachovat, když vám letecká společnost poškodí přepravované zavazadlo, popř. co dělat v situaci, kdy svůj kufr marně vyhlížíte na pásu a on ne a ne přijet? Pokud si nejste jistí, jaké důkazy si opatřit, na co máte nárok a u koho a v jaké lhůtě ho uplatnit, čtěte dále.

Po příletu si ihned po převzetí zavazadla zkontrolujte, zda jsou ve stejném stavu, v jakém jste je předali k přepravě. Pokud zjistíte, že je vaše zavazadlo poškozené, je třeba neprodleně na letišti zajít na přepážku reklamace zavazadel (Baggage Claim, Baggage Service atd.), a společně se zaměstnancem letiště vyplnit protokol o poškození zavazadla (tzv. PIR protokol - Property Irregularity Report).

Získání PIR protokolu je nesmírně důležité, neboť slouží jako důkaz o poškození vašeho zavazadla. Není-li reklamace uplatněna bezodkladně po převzetí zavazadla, nastupuje vyvratitelná právní domněnka, že věc byla předána v řádném stavu, bez poškození a včas. V případě, že zavazadlo převezmete bez uplatnění reklamace, obrací se důkazní břemeno, a je na vás jako na příjemci zavazadla, abyste ve lhůtě sedmi dnů od převzetí zavazadla prokázali, že zavazadlo bylo poškozeno právě při přepravě, což je často velice komplikované, a často až nemožné (záleží na důkazech, kterými disponujete). Po získání PIR protokolu doporučujeme poškození zavazadla důkladně nafotit. Raději pořiďte více fotografií než méně.

Mnoho cestujících se bohužel mylně domnívá, že výše uvedeným postupem je vše vyřešeno, letecký dopravce je bude sám od sebe kontaktovat a vyplatí jim odškodnění. Získáním PIR protokolu disponujete důkazem o poškození zavazadla, dále je však třeba písemně uplatnit nárok na náhradu škody u leteckého dopravce, a to v relativně krátké lhůtě - do sedmi dnů ode dne převzetí zavazadla. Nárok lze uplatnit přes reklamační formuláře na webových stránkách leteckých dopravců, popř. e-mailem, pokud ho máte k dispozici. Reklamace předané palubnímu personálu, zaměstnancům letiště či vyplněný PIR protokol nelze považovat za řádně uplatněný nárok. Pokud ve stanovené lhůtě reklamace vznesena nebyla, není obecně přípustná žaloba vůči dopravci.

V případě zpoždění zavazadla je opět třeba zajít na přepážku reklamace zavazadel a vyplnit PIR protokol. Důležité je do protokolu napsat adresu, na které se budete v následujících dnech vyskytovat, popř. i vícero adres s upřesněním dat, ve kterých na nich budete pobývat, a to zejména pokud se budete přesouvat či jedete např. na prodloužený víkend. Je třeba, aby aerolinka věděla, na jakou adresu zavazadlo po jeho nalezení zaslat.

V případě zpoždění zavazadla máte právo po leteckém dopravci požadovat úhradu nezbytných výdajů, které vám vznikly v přímé souvislosti s jeho zpožděním. Konkrétně jde o úhradu nákladů na zakoupení věcí prvotní potřeby (hygienické potřeby, kosmetika, oblečení, bez kterých se nelze obejít po dobu, než bude doručeno vaše zavazadlo). Nezapomeňte si tedy uschovat účtenky za nákup věcí prvotní potřeby, které společně s kopií PIR protokolu, zavazadlového lístku a letenek zašlete nejpozději do 21 dnů od převzetí zavazadla leteckému dopravci.

Nenajde-li se zavazadlo do 21 dnů od nahlášení zpoždění jeho doručení, považuje se za ztracené. V takovém případě máte právo na finanční kompenzaci za ztracené zavazadlo i jeho obsah. U leteckého dopravce je nárok na náhradu škody podle českého práva třeba uplatnit nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy mělo být zavazadlo převzato. K prokázání vašich tvrzení doporučujeme leteckému dopravci zaslat PIR protokol, letenky, zavazadlový lístek, účtenku za koupi zavazadla a účtenky za nákup obsahu zavazadla. Právo na náhradu škody se promlčuje, nebude-li podána žaloba ve lhůtě dvou let ode dne příletu. Maximální výše kompenzace, kterou lze požadovat v případě zničení, ztráty, poškození nebo zpoždění zavazadla, je omezena na částku 1.000 jednotek zvláštních práv čerpání (SDR), což je v současné době cca 1.250,- EUR.

Pro úplnost doplňujeme, že výše uvedené platí v případě mezinárodního letu, pokud se na daný let uplatní tzv. Montrealská úmluva (Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě), což bude v drtivé většině případů, jelikož jejími signatáři jsou Evropská unie jako celek a více než 135 států světa.

16 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.