Jak jste asi zaznamenali, režim opatření se aktuálně řídí systémem PES, který se aktuálně překlopil do třetího stupně a to znamená, že je prostor pro uvolnění, tak se podívejme na změny, kdy vše je uvedeno samozřejmě v příslušné sbírce zákonů.

 1. Školy

Zde je to opět časově trochu jinak a to vzhledem k několika stupňovým změnám v předchozích týdnech (k tomu viz naše minulá zpráva), kdy tedy následující platí od pondělí 7. 12. 2020 do 12. 12. 2020.

  • V případě vysokých škol jsou nové výjimky pro:
   • studenty prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů.

 

  • V případě středních škol jde o následující výjimky/úpravy:
   • praktické vyučování a praktické přípravy jsou nyní bez omezení počtu (dosud 20)
   • prezenční výuka se již bude týkat všech ročníků, ale ve střídavém režimu, tj. že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),

 

s tím, že prezenční výuka nižších stupňů šestiletého a osmiletého gymnázia a prvního až čtvrtého ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů (tedy jen pro tyto platí úprava neměnosti tříd jako v minulých týdnech).

  • V případě základních škol je to tentokrát beze změny (tj. stále platí to střídání žáků 6. až 8. ročníků)
  • V případě uměleckých a jazykových škol beze změny
  • Otevřou se střediska volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 účastníků,
  • Školní družinu beze změny, ale v případě školních klubů je to upraveno tak, že zakazuje osobní přítomnost účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou účastníků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a to za podmínky, že ve skupině jsou přítomni účastníci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky, a nelze-li to realizovat, pak za přítomnosti nejvýše 10 účastníků
  • další vzdělávací aktivity se omezují tak, že se stále zakazují školu v přírodě a školní výlety
  • úprava výuky hudební a tělesné výchovy beze změny od posledně
  • žádné změny ani pro mateřské školy

 

 

 1. Zákaz maloobchodního prodeje a služeb a volného pohybu osob

Zákazy a omezení ohledně prodeje a volného pohybu se sloučili, možná pro přehlednost, takže od čtvrtka 3.12.2020 do 12.12.2020 se:

 1. Zakazují
  1. hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s výjimkou:
 2. členů domácnosti,
 3. zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 4. osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 5. osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 6. schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona,

přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry,

 

  1. dále (se zakazují):
 1. koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, s tím, že
  1. ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
  2. je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
  3. u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky,
 2. společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin,
 3. užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností;

 

 1. omezuje se
  1. vzdělávací akce a zkoušky tak, že v jeden čas může být přítomno 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a v případě, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou být ve vnitřních prostorech staveb dále přítomny nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti, účastníci mezi sebou udržují rozestupy alespoň 2 metry; u jednoho stolu sedí nejvýše 4 účastníci; pokrmy a potraviny včetně nápojů konzumují pouze vsedě,

 

  1. provoz heren, kasin a sázkových kanceláří tak, že jejich provozovny jsou pro zákazníky uzavřeny v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod., ve vnitřních prostorech sázkové kanceláře může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy a provozovatelé heren a kasin musí dodržovat následující pravidla:
 1. všichni zákazníci musí být usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 2. u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,

 

 

  1. provoz sportovišť tak, že:
 1. sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků,
 2. ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují,
 3. pro výkon sportovní činnosti a přípravy na ni, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovní akce platí, že
   1. pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců,
   2. pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
 4. pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců organizovaných sportovními svazy a přípravy na ně platí, že
 1. pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše však 10 osob,
 2. sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
 3. pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
 1. pro výkon rekreačního sportu platí, že
 1. vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2,
 2. sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
 3. pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření
 1. provoz fitness center je umožněn v jejich vnějších i vnitřních prostorech při dodržování rozestupů minimálně 2 metry mezi osobami; ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, a skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob; pro šatny, sprchy a toalety provozovatel nastaví režimová opatření; individuální trénink musí být konán v minimálních odstupech 2 metry, s výjimkou vzdálenosti mezi zákazníkem a trenérem,

 

  1. provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, tak, že ve venkovních prostorech může být nejvýše 50 osob a ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob, saunové ceremoniály a provoz parní sauny jsou zakázány,
  2. návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob,
  3. návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob,
  4. návštěvy a prohlídky hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že návštěvníci se mohou v objektu zdržovat a pohybovat ve skupinách maximálně po 10 osobách,
  5. veletrhy a prodejní hospodářské výstavy tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost, a účastníci udržují mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
  6. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob,
  7. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
 1. shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
 2. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,
  1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 1. zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
 2. zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 3. u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
 4. v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
 5. provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je 50 % kapacity míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
 6. nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

 

 

  1. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
    1. použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
    2. není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
    3. provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
    4. následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
    5. provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
    6. je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
    7. je zakázán provoz dětských koutků,
    8. provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
    9. jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,
    10. prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,

 

  1. provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
    1. zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry,
    2. umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
    3. zakazuje se prodej potravin a pokrmů včetně nápojů určených ke konzumaci na místě,
    4. zakazují se stoly a místa k sezení,
  2. provoz knihoven tak, že provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
    1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti,
    2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
    3. zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
    4. u vstupu do knihovny umístí dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici pro zákazníky k dezinfekci rukou,
  3. provoz kadeřnictví, provozoven kosmetických služeb, masáží, pedikúry a manikúry tak, že v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy provozovny, která je přístupná veřejnosti, přičemž děti do 15 let se do počtu zákazníků nezapočítávají, a mezi zákazníky je zachováván rozestup alespoň 2 metry,
  4. provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:
  1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
  2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
  3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
  4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
  6. provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
  7. jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,
  8. v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory;

 

 1. doporučuje se
  1. zaměstnavatelům
    1. využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště,
    2. zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARS CoV-2, popř. jeho antigenu,
  2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
  3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk;​​​​​​

 

 1. Roušky

Jejich nošení moc nezměnilo, pro úplnost opatření Ministerstva zdravotnictví zde. Úprava platná od čtvrtka 3. 12. 2020 se týká jen např. sportování, kdy výjimka pro nošení platí pro:

 • sportovce nebo cvičící osoby:
 • v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,
 • ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

 

 

 

78 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.