V souvislosti s mimořádnými opatřeními vláda připravila a v rámci legislativního procesu bylo schváleno následující.

 1. Kulturní akce

Zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, byl novelizován zákonem č. 448/2020 Sb.

Primárně byla prodloužena jeho aplikovatelnost, původně na akce do 31. 10. 2020, nově rovnou do 30. 9. 2021.

V té souvislosti se prodloužila také ochranná doba pro vrácení vstupného až do 31.10.2022. A i termín pro požádání zákazníkem o voucher až do prosince 2021. Analogicky je i prodloužen termín pro náhradní kulturní akci (na ten voucher) do 31.  10.2022.

Paralelně s tímto byl aktualizován program COVID-Kultura pro dotace pro takto postižené podnikatele. Bližší informace k programu COVID-Kultura II zde.

 

 1. EET

Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, byl novelizován zákonem č. 449/2020 Sb.

EET je tak přerušeno (subjekty evidence tržby nebudou povinni plnit povinnosti dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidence tržeb) až do 30. 6. 2022.

Povinnost evidenční a k umístění informačního oznámení byla odložena až do 31.  12.2022.

Fakticky to i dle generálního finanční ředitelství značí odklad celého EET do konce rok 2022.

Vzhledem k uvedeným přerušením se stejně pochopitelně odkládá i 3. a 4. vlna (její osud tak bude potvrzen až o nadcházejících volbách).

​​​​​

 1. Ošetřovné

Dále bych schválen zákon č. 438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

Platí pro ošetřovné v souvislosti s uzavřením škol od 14. 10. 2020 nicméně na rozdíl od jara se týká jen ošetřovného na děti mladší 10 let (s výjimkou dětí závislých na péči, pro které tato věková hranice neplatí), ale zůstává možnost s v péči o dítě střídat.

Ošetřovné platí pro osoby pracující na DPP/DPČ. Formulář pro žádost je k dispozici zde, kalkulačka pro výpočet zde, přičemž u plného úvazku bude výše dávky minimálně 400 Kč.

Více informací zde

​​

 1. Ošetřovné OSVČ

Pro OSVČ byl 9. 11. 2020 spuštěn analogický program ošetřovného, tedy též pro děti mladší 10 let (se stejnými výjimkami). OSVČ musíte mít na hlavní činnost a příjemcem nemůže být

 • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

pokud, opět, nedoloží, že OSVČ je jeho hlavní činnosti.

A contrario příjemcem nemůže být OSVČ na vedlejší činnosti (bez výjimek) a nelze toto ošetřovné kombinovat s kompenzační bonusem. Výše dotace je 400 Kč na den.

Další informace zde a nutný formulář pro podání žádosti zde.

​​​

 1. Kompenzační bonus

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům z řad OSVČ a společníků malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky.  Tato činnost musí být současně za poslední čtyři měsíce převažující, tedy být dominantním (nadpolovičním) zdrojem obživy.

Bonus si poté žadatelé mohou nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to nejvýše za 48 dní, tedy od 5. října do 21. listopadu 2020. Vedle přímo zasažených podnikatelů například z oblasti pohostinství, kultury, sportu, ubytování, maloobchodu či služeb budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně, nejméně z 80 % navázáni. Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér).

Další otázky a odpovědi zde a rozhraní pro online podání žádosti zde.

To jsou alespoň vládní parametry, kdy v této podobě došlo ke schválení sněmovnou, ale senát vrátil návrh s pozměňovacími návrhy, tak se ještě uvidí, v jaké podobě bude definitivně schváleno.

​​​​​​​​​​​​​

 1. Podpora pro sportovce

Nově byl přijat program pro podporu podnikatelů ve sportu, které negativně ovlivnila pandemie koronaviru a s ní související mimořádná opatření. Program bude administrovat Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou, více informace zde a žádosti bude možné podávat od 12. 11. 2020, zde odkaz na rozcestník.

 

 1. Antivirus

Paralelně sice pokračují v parlamentu práce na standardním řešení pro krizové situace v podobě kurzarbeitu, nicméně shoda na podobě parametrů dosud nepanuje, takže stále je ve hře stávající program Antivirus.

 

Režim B

Doba uznatelnosti výdajů byla prodloužena do 31. 12. 2020, a to za stejných podmínek jako doposud.

Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29.000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až §2 09 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.

Režim A

Doba uznatelnosti výdajů je prodloužena do 31. 12. 2020. V režimu A budou moci zaměstnavatelé obdržet příspěvek na výdaje vzniklé v říjnu, listopadu, prosinci. Uznatelným výdejem je náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény (podle § 192 zákoníku práce).

Výše příspěvku zůstává zachována na 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39.000 Kč na zaměstnance a měsíc

Režimu A nadále mohou využívat ale zaměstnavatelé i v případě, kdy zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele (či jeho významného omezení), jestliže k němu došlo přímo na základě vládních opatření (krizová opatření vlády, mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví). V takovém případě ale může zaměstnavatel využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus (viz dále)

Režim Antivirus Plus (Režim A Plus)

Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice).

Netýká se nařízených karantén/izolací. Pro ně nadále platí režim A.

Parametry Antivirus Plus

 • Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele (nebo významného omezení – významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka – provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen)
 • Maximálně 50.000 Kč/měsíc/zaměstnanec
 • Na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020 (včetně)

Komplexní informace ke všem těmto programům, včetně videonávodů, naleznete na stránkách MPSV zde.

 

 

 

Upozorňujeme, že informace uvedené v tomto článku jsou aktuální v době publikace článku, není-li v textu uvedeno jinak.

 

 

38 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.