Není pojištění jako pojištění. Každé z nich má jiný charakter a jiné podmínky, které byste při uzavírání smlouvy měli znát. Zjistěte, jaký je rozdíl mezi obnosovým a škodovým pojištěním.

Pojištění se dělí na dva základní druhy: škodové a obnosové. Zatímco u některých pojištění zákon přesně stanovuje, zda budou škodové či obnosové (např. životní pojištění musí být vždy obnosové, zatímco např. odpovědnostní pojištění musí být vždy škodové), u jiných nechává na stranách pojistné smlouvy, aby se spolu domluvily. 

Obnosové pojištění

U obnosového pojištění poskytuje pojistitel jednorázové či opakované pojistné plnění v rozsahu, který je uvedený ve smlouvě. Výše pojistného plnění se neodvíjí od vzniklé újmy, ale od částky ve smlouvě. To znamená, že pojištěná osoba může získat i vyšší plnění, než je skutečná újma.

Jedná se například o životní pojištění či úrazové pojištění.

Podmínky pojistky

V případě obnosového pojištění lze sjednat i několik pojistných smluv, které se týkají té stejné věci. Při vzniku pojistné události (například úrazu) je pojištěnému pojistka plněna podle sjednané výše v každé pojistné smlouvě zvlášť.  

Škodové pojištění

U škodového pojištění pojistitel dorovná úbytek majetku, ke kterému došlo v důsledku pojistné události. Pojistitel má povinnost poskytnout pojistné plnění pouze ve výši skutečné škody, která na majetku vznikla. Výše pojistného plnění je pak upravena v pojistné smlouvě (například ujednáním limitů pojistného plnění, spoluúčasti na vzniklé škodě apod.).

Jedná se například o odpovědnostní pojištění (povinné ručení), havarijní pojištění nebo pojištění právní ochrany.

Pozor: Škodové pojištění neslouží k obohacení pojištěného. Aby nedocházelo ke zneužití (pojištěný by obdržel více, než jaká mu vznikla skutečná újma), zákon stanovuje přesná pravidla pro postup v případě vícenásobného pojištění.

Podmínky pojistky

Pokud vznikne vícenásobné pojištění, pojistník musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit každému pojistiteli. V oznámení musí dále uvést:

a) ostatní pojistitele,

b) pojistné částky nebo limity pojistného plnění v ostatních smlouvách.

Při uzavírání pojistných smluv se však pojistitelé sami většinou dotazují, zda má pojistník sjednané obdobné pojištění u jiné pojišťovny. Pokud dojde k porušení oznamovací povinnosti, může být takové jednání posouzeno jako podvod nebo jako podezření z pojistného podvodu.

Kdo hradí škodu?

Pojistitel, kterému byla jako prvnímu oznámena pojistná událost, má povinnost poskytnout pojistné plnění do výše pojistné částky nebo limitu pojistného plnění ujednaného ve smlouvě. Tuto skutečnost následně oznámí dalším pojistitelům, o nichž má informace. Pokud v rámci prvního pojištění nedošlo k úhradě celé škody, může oprávněná osoba požadovat pojistné plnění do výše vyrovnání úbytku majetku po ostatních pojistitelích. Pojistitelé se pak mezi sebou vypořádají v poměru podle pojistné částky nebo limitů pojistného plnění ve smlouváchs přihlédnutím k pojistnému plnění..

 

 

543 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.