Energetický zákon výslovně upravuje oprávnění provozovatele distribuční soustavy přerušit dodávku elektrické energie a upravuje také podmínky, za kterých k přerušení dodávky ze strany provozovatele distribuční soustavy může dojít, jakož i další základní práva a povinnosti všech subjektů spojené s výrobou, přenosem a distribucí elektřiny.

V ust. § 25 zákona č. 458/200 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) jsou vymezena základní práva a povinnosti provozovatele distribuční soustavy, kdy mezi jeho hlavní povinnosti patří povinnost zajišťovat spolehlivou distribuci elektřiny za účelem jejích dodávek konečným zákazníkům (odběratelům elektřiny). 

V určitých případech může dojít k přerušení dodávky elektrické energie, přičemž ust. § 25 odst. 3 písm. c) energetického zákona stanovuje podmínky, za kterých má provozovatel distribuční soustavy právo omezit nebo přerušit dodávku elektřiny

Dle ust. § 25 odst. 3 písm. c) bod 5 energetického zákona má provozovatel distribuční soustavy právo omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny účastníkům trhu s elektřinou mj. při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména pak v případě oprav, rekonstrukcí, údržby
a revizí. V takovém případě je však provozovatel soustavy povinen oznámit započetí a skončení plánovaného omezení nebo přerušení dodávek elektřiny způsobem, který je v daném místě obvyklý, a to nejméně 15 dnů předem. Ohlašovací povinnost však provozovatel soustavy nemá při provádění nutných provozních manipulací, při nichž omezení nebo přerušení dodávky elektřiny nepřekročí 20 minut.

V kritických a zcela výjimečných případech má provozovatel distribuční soustavy právo přerušit dodávku elektřiny neplánovaně a bez předchozího upozornění.  Jedná se zejména o případy, kdy dochází k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví, majetku osob, ve stavech nouze a v případech protiprávního jednání odběratele. V takových situacích není provozovatel distribuční soustavy povinen předem upozornit účastníky trhu (zákazníky) na přerušení dodávky elektřiny, a to s ohledem na skutečnost, že vznik těchto událostí není možné předvídat, případě proto, že si odběratel elektřiny toto přerušení způsobil sám svým protiprávním jednáním, tudíž musel takové přerušení dodávky elektřiny předvídat.

Dle zákona je provozovatel distribuční soustavy elektrické energie povinen obnovit dodávku elektřiny bezprostředně poté, co je odstraněna příčina jejího přerušení.

 

0 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.