Dnešní článek se věnuje přepisu motorových vozidel v registru silničních vozidel a častým problémům s tím spojených – neprovedení přepisu vozidla, spáchání přestupku před provedením přepisu a po předání daného vozidla, kdy níže uvedený postup obecně uvádí, jak je vhodné postupovat, aby se původní majitel v pozici prodávajícího vyhnul případným budoucím problémům, nebo je alespoň eliminoval. Článek dopadá na situace, kdy vlastník a provozovatel jsou osoby totožné.

Přepisu vozidel se věnuje zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, kdy na začátku je nutné říct, že zákon při změně vlastníka vozidla stanovuje povinnost požádat o zápis změny vlastníka silničního vozidla do 10 pracovních dnů ode dne, kdy obecně k převodu nebo přechodu vlastnického práva došlo.

Žádost je možné podat buď společně dosavadním a novým vlastníkem, případně na základě žádosti jedné z daných osob, kdy druhá (zpravidla původní vlastník) je zastoupena na základě plné moci, která musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, pokud není řešeno přes datovou schránku či pomocí uznávaného elektronického podpisu (mluvíme-li v dalším textu o plné moci, tak musí vždy splňovat tyto náležitosti). 

Ačkoli byly uvedeny zatím jen dvě povinnosti, k problémům při přepisu vozidla, se kterými máme zkušenost, dochází zpravidla již v tuto chvíli. Osoby, které si neuvědomují rizika z nesplnění výše uvedených povinností, často při uzavření kupní smlouvy postupují tak, že poskytnou novému vlastníku vozidla plnou moc pro provedení přepisu na příslušném správním úřadě a ani neuvedou danou povinnost nového vlastníka (přepis vozidla) do uzavřené kupní smlouvy.

Pokud nový vlastník bude otálet se splněním své povinnosti, hrozí sankce jak novému, tak i původnímu vlastníku – například ve formě udělení pokuty až do výše 50.000 Kč pro neprovedení přepisu vozidla ve stanovené lhůtě či nesení následků v důsledku objektivní odpovědnosti původního vlastníka vozidla za dopravní přestupky spáchané novým majitelem před provedením přepisu vozidla.

I výše uvedený postup v případě převodu vozidla se dá však zhojit, a to od 1. 6. 2017, kdy do zmíněného zákona byl vložen § 8a. Na základě tohoto ustanovení se může ten vlastník, který neměl povinnost provést přepis vozidla (dosavadní nebo nový), domáhat provedení zápisu změn na základě své vlastní žádosti, pokud druhý vlastník neposkytl dostatečnou součinnost potřebnou pro podání společné žádosti. Příslušný úřad nespolupracujícímu vlastníkovi sdělí, že tato žádost byla podána, a vyzve jej k součinnosti a doložení případných zbývajících dokladů (velký technický průkaz, protokol o evidenční kontrole, atp.). Teprve v případě, že jsou splněny zákonné podmínky, existuje reálná možnost, že řízení skončí provedením změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel.

Podání žádosti o změnu vlastníka vozidla je pro stávajícího vlastníka důležité také proto, že v případě, kdy by nový vlastník s vozidlem spáchal dopravní přestupek, za který by byl ze zákona objektivně odpovědný provozovatel vozidla (osoba, která je v registru silničních vozidel zapsaná jako provozovatel vozidla – původní vlastník, pokud jsou osoby shodné). Provozovatel v takovém případě ale může uvést, že za daný přestupek neodpovídá, a zároveň doložit, že před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel. Jde o zákonný důvod, kdy se provozovatel může zprostit své povinnosti za dané porušení povinností a to dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Pokud by došlo k zápisu změny vlastníka vozidla až po porušení povinností, byl by to původní vlastník (provozovatel), který by odpovídal za porušení povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích, a bylo by jeho povinností nést sankce z toho vzešlé (v případě splnění podmínek pro objektivní odpovědnost). Může se jednat například o dopravní přestupky pro překročení rychlosti, špatné parkování, atp.

Zároveň neprovedení zápisu změn v registru může mít vliv i na případné hrazení příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Tato povinnost jde opět za osobou, která je zapsána jako vlastník nebo jako provozovatel vozidla v registru vozidel v případě, že není hrazeno povinné ručení. Povinnost hradit odpovědnostní pojištění trvá po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel. A​​​​ právě i povinnost uhradit předmětný příspěvek je vázána na zápis do registru silničních vozidel, byť zde se lze povinnosti sprostit doložením změny vlastnictví (kupní smlouvy).

16 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.