Ne jednoho myslivce v průběhu svých loveckých dnů zajímalo, v jakém případě může v honitbě, ke které patří, postavit zařízení sloužící k myslivosti (dále jen také jako zařízení). K těmto zařízením patří například krmelec, posed a také i méně známý políček pro zvěř. V tomto článku se budeme zabývat, co je zapotřebí pro to, aby bylo takové zařízení postaveno v honitbě v souladu se zákonem.

Jak zákon definuje myslivost

Pro myslivost jako takovou je nejdůležitějším právním předpisem zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, který myslivost definuje. Myslivostí se rozumí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. Jednou z činností myslivců je například stavba mysliveckých zařízení.

Stavba zařízení k honitbě

Pokud se myslivci rozhodnou v honitbě zařízení postavit, tak se musí zabývat § 9 odst. 2 výše zmíněného zákona. K vybudování a umístění slanisek, napajedel, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a dalších mysliveckých zařízení je nutný předchozí souhlas vlastníka honebního pozemku. Nedá-li žádný z vlastníků honebních pozemků v honitbě tento souhlas, rozhodne o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře orgán státní správy myslivosti. Tím je primárně Ministerstvo zemědělství a na území národních parků pak Ministerstvo životního prostředí.

Nejjednodušší cestou je tedy zcela zjevně souhlas s výstavbou zařízení přímo od vlastníka pozemku. Pakliže tento souhlas lze získat, pak zároveň doporučujeme tento souhlas získat v písemné formě. Podpis u souhlasu ke zřízení zařízení sloužící k myslivosti v honitbě je vhodné nechat ověřit na poště. V případě, že by později vlastník svůj souhlas popřel, pak vás ověřený dokument staví do lepší důkazní situace.

Z praxe uvádíme, že k případným sporům může dojít, pokud zařízení pro pernatou zvěř v oplocence přiláká zvěř srnčí, která následně může skrze poškozený plot vstoupit na pozemek a poškodit majetek vlastníka honebního pozemku. Ten pak může požadovat náhradu vzniklé škody přímo po myslivcích.

V případě, že souhlas vlastníka nepůjde sehnat, tak lze souhlas nahradit skrze povolení orgánu státní správy myslivosti.

Kdy je potřeba stavební povolení? 

Na závěr uvádíme, že u většiny zařízení není zapotřebí součinnosti stavebního úřadu. Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas totiž nevyžadují stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky bez podsklepení.

0 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.