Zaslali jste omylem peníze na účet jiné osoby, než jste původně zamýšleli? Ještě není vše ztraceno. Poradíme vám, jak postupovat, abyste převedenou částku získali zpět co nejdříve a bez zbytečných oklik.
 

I přesto, že banka má povinnost zachovávat bankovní tajemství, je možné se domáhat její spolupráce a sdělení identifikačních údajů o nezamýšleném příjemci. A to na základě úpravy v zákoně o bankách a platebním styku.

Banka je totiž povinna i bez souhlasu klienta sdělit oprávněné osobě za účelem výkonu rozhodnutí:

  • číslo účtu nebo jiný jedinečný identifikátor svého klienta,
  • identifikační kód banky nebo pobočky zahraniční banky,
  • identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu. 

Stejná povinnost banky platí i v případě osoby, která prokáže, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance nebo pobočce zahraniční banky utrpěla škodu a že se bez tohoto údaje nemůže domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení (viz úprava v občanském zákoníku). Za podání informace v takovém případě náleží bance úhrada věcných nákladů.

Praktický návod, jak správně postupovat

Krok číslo 1

Než tyto informace získáte, je zapotřebí kontaktovat banku a vyplnit formulář „Žádost o navrácení částky chybně zaslané platby“. Současně musíte prokázat, že jste v platebním příkazu uvedli nesprávné číslo účtu příjemce, což doložíte např. fakturou, smlouvou či čestným prohlášením.

Krok číslo 2

Banka začně jednat a vyzve danou osobu sama, byla-li platba zaslána v rámci stejné banky, či požádá jinou banku, aby finanční prostředky majiteli účtu vrátila. Pokud se tak nestane, sdělí vám potřebné informace, abyste si peníze mohli vymoci sami.

Krok číslo 3

Ve většině případů dojde k navrácení chybně zaslané částky, protože se příjemce bezdůvodně obohacuje, a může se dopustit i dokonce trestného činu zatajení věci podle § 219 trestního zákoníku (viz blok vedle článku).

Co když příjemce nebude reagovat?

Pokud i přesto nezamýšlený příjemce nebude reagovat, můžete se peněz domáhat z titulu bezdůvodného obohacení (zaslání peněz bez právního důvodu). Před tímto krokem je zapotřebí mu zaslat předžalobní výzvu s doručenkou či doporučeným dopisem a soudu následně předložit jako jeden z důkazů, že ze strany dlužníka nebyla částka dobrovolně navrácena. 

Kromě vrácení nesprávně poukázané částky máte nárok i na úroky z prodlení (obohacený nebyl v dobré víře a je povinen vrátit i užitek z nabyté částky, o který jste byli ochuzeni).

Na co si dávat pozor?

Pamatujte na to, že právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje a je zapotřebí podat žalobní návrh včas (viz blok vedle článku).

Výše uvedené se netýká pouze bankovních institucí, ale všech poskytovatelů platebních služeb v České republice. 

A jedna rada na závěr. Pokud omylem převedete peníze na účet osoby, proti níž je vedeno exekuční řízení (a má tzv. obstavený účet), je potřeba to okamžitě řešit. Důležité je v tom případě ihned u příslušného soudu podat návrh na vydání předběžného opatření (z důvodu odkladu exekuce) či tzv. vylučovací žalobu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí. Soud tak uloží majiteli účtu povinnost zdržet se nakládání se zůstatkem na předmětném účtu a žalované bance povinnost zdržet se provádění plateb z předmětného účtu (ve prospěch exekuce u daného exekutorského úřadu).

512 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.