Zima s sebou přináší spoustu nástrah a jednou z nich je i možné poškození vašeho plechového miláčka sněhem či ledem padajícího ze střech budov. Jak správně postupovat, co zajistit a na co si dát pozor, abyste se s úspěchem domohli náhrady škody? To se dozvíte v našem článku.

Kdo je za škodu způsobenou spadlým sněhem či ledem ze střechy odpovědný?

Za takto vzniklou škodu odpovídá vlastník budovy, ze které sníh nebo led spadl. Za zákona má totiž povinnost provést taková opatření, aby k těmto nebezpečným pádům sněhu či ledu vůbec nedošlo, respektive aby nedošlo k újmě na zdraví či škodě na majetku.

Nezbytná opatření může vlastník nemovitosti učinit sám, anebo tuto povinnost přenést třeba na domovníka, správce či nájemce nemovitosti. Toto pověření však doporučujeme učinit v písemné podobě. Vlastníkovi nemovitosti se rovněž vyplatí sjednat pojištění nemovitosti. Pokud jde o komerční objekt, pak je jistě vhodné mít také pojištění odpovědnosti z podnikatelské činnosti vztahující se k objektu, v němž je podnikatelská činnost vykonávána.

Za dostatečné preventivní opatření proti nebezpečným pádům sněhu a ledu nelze považovat, pokud vlastník nemovitosti problematický úsek pouze zahradí nebo na něj upozorní nápisem „Pozor, padá sníh ze střechy“. Vlastník nemovitosti odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou zavinil svým nedbalým jednáním a podstatným neplněním své prevenční povinnosti, když pádu sněhu nebo ledu nezabránil.

Své povinnosti se vlastník budovy může zprostit pouze při náhlých a nečekaných změnách počasí, na které nemohl řádně zareagovat a provést nutná preventivní opatření. V těchto případech se posuzuje, jakou měl vlastník nemovitosti možnost adekvátně zareagovat na prudkou změnu počasí (například pokud po vydatném sněžení s deštěm dojde k rychlému a výraznému ochlazení, nelze očekávat okamžitou reakci vlastníka budovy).

Vlastník nemovitosti by však za škodu neodpovídal v případě působení tzv. vyšší moci – například při živelní pohromě v podobě vichřice, tedy opravdu silného vichru dosahující rychlosti zhruba 70-75 km/h. Rozhodně se ovšem nejedná o každý vítr, který sfoukne sníh ze střechy.

Jak správně postupovat, když ke škodě přeci jen dojde?

Pokud vám vozidlo poškodí sníh nebo led spadlý ze střechy nemovitosti, máte v zásadě několik možností, jak se domoci náhrady škody. Nejschůdnější je obrátit se na pojišťovnu, u které máte sjednáno havarijní pojištění (v tomto případě nezapomeňte ale na sjednanou spoluúčast).

Náhradu škody je však možno požadovat i přímo po vlastníkovi dané nemovitosti (zjistíte například z katastru nemovitostí), anebo ji uplatnit u pojišťovny, u které má vlastník nemovitosti sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti.

Řádné zdokumentování vzniklé škody je prvním předpokladem k tomu, aby váš nárok na náhradu škody mohl být uznán. Jak už bylo naznačeno výše, zjišťuje se, jak přesně a za jakých okolností ke škodě došlo. Roli tu proto bude hrát jak samotné jednání vlastníka nemovitosti, tak i poškozeného, tedy vás, před poškozením vozidla. Bude se posuzovat, do jaké míry bylo možné, ať ze strany vaší nebo ze strany vlastníka nemovitosti, vzniku škody předejít. Jakožto poškozený budete muset prokázat, že za škodu na vozidle nenesete odpovědnost vy, nýbrž vlastník nemovitosti.

V případě vzniku škody na vozidle v důsledku pádu sněhu či ledu ze střechy nemovitosti je důležité nejprve pořídit podrobnou fotodokumentaci místa škodní události (čím více fotografií z různých pohledů a detailů, tím lépe), stavu nemovitosti a samotný rozsah škody. Je-li to možné, zajistěte si i výpovědi všech svědků, kteří škodní událost viděli. Pokud jde o závažné škody na majetku či újmu na zdraví, je nutné, abyste přivolali policii a byl pořízen úřední záznam. V extrémních případech je třeba si vyžádat i součinnost hasičů, aby bylo nebezpečné místo provizorně uzavřeno.

Nárok na náhradu škody je vhodné uplatnit bez zbytečného prodlení a v písemné formě, ideálně doporučeným dopisem s tzv. dodejkou. S uplatněním vašeho nároku na náhradu škody nezapomeňte předložit všechny důkazy o vzniku a rozsahu škody. Obecně totiž platí, že porušení zákonné povinnosti, vznik škody a jejich příčinnou souvislost musí prokazovat vždy poškozený.

Uplatňujete-li nárok u pojišťovny, vyčkejte s opravou vozidla na jeho prohlídku technikem (likvidátorem) pojišťovny. Pokud byly v rámci opravy vozidla některé díly na vozidle měněny, doporučujeme je nevyhazovat, neboť se mohou hodit pro případné znalecké posouzení, pokud byste nesouhlasili s výší uznané škody.

Při zamítnutí nároku na náhradu škody je možné obrátit se na právníka, aby zhodnotil (mnohdy i ve spolupráci se znalcem), zda se lze s úspěchem domoci nároku na náhradu škody u soudu.

67 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.