Začínáte podnikat nebo se pouštíte do obchodů s neznámým obchodním partnerem? Nebo se vám zdá, že váš obchodní partner má špatnou platební morálku? Je mnoho důvodů, proč nahlédnout do tzv. insolvenčního rejstříku

Co je tedy insolvenční rejstřík, k čemu slouží a co všechno se z něj můžeme dozvědět? Jak se do insolvenčního rejstříku dostat a co přesně v něm vyhledávat?

Tyto otázky zajímají nejednoho dlužníka usilujícího o osobní bankrot. Ale insolvenční rejstřík může být užitečný také pro běžného člověka, který se chystá navázat vztahy s novou, neprověřenou společností. A z jakého důvodu? To si vysvětlíme na následujících řádcích.

Představte si situaci, kdy se rozhodnete zakoupit si určitou věc prostřednictvím nového neprověřeného internetového e-shopu (společnosti), jehož recenze nejsou veřejnosti natolik známy, abyste neunikly obavám, zda se skutečně jedná o seriózní společnost, která vám vámi objednané a mnohdy i předem uhrazené zboží skutečně doručí. A právě v takovém případě je vhodné si takovou společnost či podnikatele prověřit jak v obchodním, tak i právě v insolvenčním rejstříku. Zjistíte-li z údajů uvedených v insolvenčním rejstříku, že na společnost či podnikatele, od nichž hodláte zakoupit vámi vybrané zboží, byl podán insolvenční návrh, či již probíhá insolvenční řízení, tedy objeví-li se vám u této společnosti či podnikatele nějaký údaj zapsaný v insolvenčním rejstříku, nedoporučujeme s takovou společností či podnikatelem plánovat další vztahy. Například v našem případě uzavírat s takovou společností či podnikatelem kupní smlouvu.

Co je to insolvenční rejstřík a kde jej najdu

Insolvenční rejstřík funguje v ČR od roku 2008 a je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Insolvenční rejstřík je online seznam dlužníků a firem, který je k dispozici přímo na oficiálních webových stránkách (https://isir.justice.cz/isir/common/index.do). Jelikož se jedná o veřejně přístupnou databázi, není potřeba ověřovat totožnost žadatele, informace jsou poskytnuty komukoli. Vyhledávání osob a firem v rejstříku je poměrně jednoduché a veškeré informace lze získat zdarma. Zároveň si z něj můžete pořizovat výpisy či kopie, opět zdarma.

K čemu slouží insolvenční rejstřík

Účelem insolvenčního rejstříku je centrální evidence subjektů, které nedokáží dostát svým finančním závazkům. Jeho základní úlohou je zajistit maximální možné informace o insolvenčních řízeních a umožnit sledovat jejich průběh. Do insolvenčního rejstříku se zapisují fyzické osoby podnikající, právnické osoby, ale také nepodnikatelské subjekty. Do insolvenčního rejstříku jsou zapsány osoby rejstříkovým soudem, na který došel návrh na insolvenční řízení se všemi důkazy. Pokud soud tyto důkazy uzná za odůvodněné, zapíše takovou organizaci do insolvenčního rejstříku. U každého zápisu se udávají informace o subjektu, jako je její IČO, sídlo, případně rodné číslo, datum zahájení insolvenčního řízení a také důvod zahájení insolvenčního řízení. V insolvenčním rejstříku jsou shromažďovány a zveřejňovány veškeré relevantní a aktuální údaje týkající se probíhajícího insolvenčního řízení, insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace o dlužnících. V insolvenčním rejstříku jsou zaznamenávány údaje o aktuálních i ukončených insolvenčních řízeních. Jméno společnosti či podnikatele zůstávají v insolvenčním rejstříku ještě určitou dobu poté, co bylo insolvenční řízení skončeno. V takovém případě zde bude uveden výsledek celého řízení – oddlužení, vyřízení celé věci, nebo úpadek.

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku

Insolvenční rejstřík je aplikací, která po zadání určitých informací může vyhledat konkrétní společnost nebo podnikatele. Pro hledání konkrétní osoby (podnikatele) nebo subjektu (společnosti) stačí zadat údaje, které znáte – například při hledání konkrétní osoby její jméno a příjmení, nebo rodné číslo či datum narození, při hledání příslušné organizace její IČO, nebo obchodní jméno společnosti. Dále je možné vyhledávat také podle spisové značky (cokoli třeba jen rok), atd. Na základě jen jednoho z těchto údajů vám systém nabídne seznam, z něhož si snadno vyberete a po kliknutí na detail se vám zobrazí všechny podrobnosti o daném insolvenčním řízení.

Záznam v insolvenčním rejstříku

Pokud se vám k zadanému jménu a příjmení či obchodnímu jménu společnosti ukáže, že počet nalezených dlužníků je 0, v takovém případě se jedná o společnost, ohledně níž prozatím žádné insolvenční řízení nebylo zahájeno a ani nebyl podán návrh na zahájení takového řízení a v takovém případě lze s touto společností či s tímto podnikatelem navázat vztahy, tedy v našem případě zakoupit si vámi vybrané zboží. Pokud se vám však k zadaným parametrům zobrazí záznam, je třeba zpozornět a být před navázáním vztahu, tedy opět v našem případě před uzavřením kupní smlouvy obezřetní.

Pokud se vám k zadaným kritériím v den vyhledávání nezobrazil žádný záznam, ale zároveň vaše spolupráce, kterou hodláte navázat s podnikatelem, či společností do budoucna se bude pravidelně opakovat, doporučujeme provádět pravidelné náhledy do insolvenčního rejstříku. Události v něm uvedené se totiž mohou každým dnem měnit. Je to způsobené tím, že insolvenční řízení je zahajováno vyhláškou, kterou má soud povinnost zveřejnit do 2 hodin od doručení insolvenčního návrhu (pokud návrh dojde mimo úřední hodiny soudu, počítají se 2 hodiny od začátku úředních hodin nejbližšího pracovního dne) v insolvenčním rejstříku.

Co dělat, když zjistím, že společnost, se kterou jsem navázal vztah, je v insolvenci

Pokud jste již s takovým podnikatelem nebo takovou společností přece jen smluvní vztah navázali, tedy kupní smlouvu uzavřeli, ale objednané a mnohdy i uhrazené zboží vám nebylo doručeno a v insolvenčním rejstříku jste zjistili záznam o této společnosti, je nejprve důležité ověřit, zda již neuplynula lhůta k přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení (to zejména v případě složitějšího řízení lze pro rychlou představu zjistit v záložce „Přihlášky“, neboť soud každou pohledávku přihlášenou po lhůtě usnesením odmítá). Nestalo-li se tak, máte jakožto spotřebitel lhůtu pro přihlášení vaší (i již vykonatelné) pohledávky do insolvenčního řízení. Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení se podávají na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz nebo na stránkách insolvenčního rejstříku www.isir.justice.cz, a to dvojmo. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přestože zmeškání lhůty nelze prominout, neznamená to, že pohledávky tímto zanikají. Promeškal-li spotřebitel lhůtu pro přihlašování pohledávek, doporučujeme se prostřednictvím příslušného soudu obrátit na insolvenčního správce.

Informace k článku jsou platné k datu vydání.