V současné době se v malých i velkých městech stává velmi oblíbený chov včel. Pakliže si člověk vybere provozovat tuto zálibu, tak zpravidla nemá tušení, co všechno má po právní stránce učinit – nebo dokonce tuto stránku věci vůbec neřeší. V tomto článku se pokusíme vysvětlit začátky včelaření z pohledu zákona.

Vyhláška o definici včelstva

V prvé řadě je zapotřebí poukázat na vyhlášku č. 136/2004 Sb., která stanovuje podrobnosti označování zvířat, jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. V tomto předpise je totiž stanoveno, co to vlastně včelstvo je.

Včelstvem je myšleno společenstvo včel (schopné přezimovat), které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 × 24 cm; odlišná míra rámků se přepočítává. K tomuto uvádíme, že tato rámková míra je rovněž doporučovaná Českým svazem včelařů (dále jen ČVS).

Právní povinnosti včelaře

Vyhláška mimo definice také řeší, co musí začínající včelař udělat. V případě, že dosud neregistrovaný chovatel hodlá začít s chovem včel, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť uvedené v příloze č. 15 (dále jen formulář) výše zmíněné vyhlášky. Tímto však není dotčena povinnost dle §80, o které se zmíníme později. 

Tento formulář se následně zasílá, například prostřednictvím e-mailu, pověřené osobě, kterou je v tomto případě je Českomoravský svaz chovatelů (web: https://www.cmsch.cz/). Jakmile tak včelař učiní, obdrží dokument s číslem chovatele a evidenčním číslem stanoviště. Tyto informace jsou důležité kvůli následné povinnosti chovatele.

Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť

Každý chovatel včel, nejen ten začínající, totiž musí předat pověřené osobě k 1. září kalendářního roku údaje o počtu včelstev a umístění stanovišť. Jedná se o tyto informace:

a) jméno, případně jména, a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,

b) rodné číslo nebo datum narození, nemá-li fyzická osoba přiděleno rodné číslo; v případě právnické osoby identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) adresa místa trvalého pobytu nebo sídla chovatele,

d) jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby, kontaktní adresa, popřípadě telefonní číslo,

e) e-mail,

f) umístění každého stanoviště včelstev, číselný kód katastrálního území, parcelní číslo, typ parcely, případně název stanoviště,

g) počet včelstev k 1. září kalendářního roku na jednotlivých stanovištích,

h) jde-li o cizince, kromě údajů uvedených v písmenech a) až g), číslo dokladu totožnosti a stát, který tento doklad vydal,

i) jde-li o právnickou osobu nebo podnikajícího cizince, kromě údajů uvedených v písmenech a) až g), identifikační číslo a stát, který toto identifikační číslo vydal.

K tomuto také uvádíme, že hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září kalendářního roku na formuláři, který chovateli včel poskytuje pověřená osoba. Tento formulář bývá doručován poštou, nicméně lze si jej obstarat rovněž na webu ČMSCH. Pro ujasnění je dobré říct, že formulář musí obsahovat informace platné k 1.9. příslušného roku a ČMSCH musí být dodán do 15.9. příslušného roku.

339 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.