Domácí násilí nabírá mnoho podob. Ať už ho oběť zažívá jakýkoliv způsobem, má právo na ochranu. Zasáhnout může například policie, která může násilníka vykázat ze společného bydlení na 10 dní. Zjistěte, jak vykázání probíhá a jaké jsou povinnosti a práva obou stran.

Zabezpečení ochrany před domácím násilím přinesl zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některá pravidla v této oblasti. Pokud Policie České republiky zjistí, že se v daném případě s největší pravděpodobností jedná o domácí násilí, má právo násilnou osobu vykázat ze společného obydlí (účinnost zákona od 1.1. 2007).

Vykázání trvá po dobu 10 dnů od jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit – a to ani se souhlasem ohrožené osoby. Podáním návrhu na vydání předběžného opatření (podle zákona o zvláštních řízeních soudních v průběhu vykázání) se doba vykázání prodlužuje. A to do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu.

Vykázání násilné osoby

Vykázání oznámí policista ústně vykázané i ohrožené osobě a vyhotoví potvrzení o vykázání, které jim předá proti podpisu. Součástí potvrzení o vykázání je:

  • vymezení prostoru, na který se vykázání vztahuje,
  • uvedení totožnosti ohrožené a vykázané osoby,
  • poučení o právech a povinnostech vykázané osoby,
  • adresa útvaru policie, u kterého si může vyzvednout kopii úředního záznamu o vykázání.

Odmítne-li ohrožená nebo vykázaná osoba potvrzení o vykázání převzít nebo odmítne-li písemně potvrdit jeho převzetí, policista tuto skutečnost uvede v úředním záznamu.

Policista má právo osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Není-li vykázaná osoba u vykázání přítomná, poučení o jejích právech a povinnostech jí policista poskytne při prvním kontaktu. Je-li to možné, policista této osobě předá potvrzení o vykázání. V opačném případě ji poučí o možnosti převzít potvrzení a kopii úředního záznamu (o vykázání) u příslušného útvaru policie. A stejně jako výše platí, součástí poučení je i údaj o adrese tohoto útvaru.

Co když vykázaná osoba nesouhlasí s vykázáním?

Nesouhlasí-li vykázaná osoba s vykázáním, může proti němu na místě podat námitky, které policista uvede v potvrzení o vykázání. Policista námitky předá bez zbytečného odkladu krajskému ředitelství příslušnému podle místa vykázání. Vykázaná osoba může dále do 3 dnů od převzetí potvrzení o vykázání podat příslušnému krajskému ředitelství námitky písemně.

Lhůta pro podání námitek počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí potvrzení o vykázání. Tato lhůta je považovaná za dodrženou, jsou-li námitky nejpozději v její poslední den předány k poštovní přepravě nebo podány u příslušného krajského ředitelství. O tomto právu policista vykázanou osobu poučí před předáním potvrzení o vykázání. Shledá-li příslušné krajské ředitelství, že podmínky pro vykázání nebyly splněny, vykázání ukončí a o této skutečnosti bez zbytečného vyrozumí ohroženou a vykázanou osobu.

Povinnosti vykázané osoby

Vykázaná osoba má povinnost:

a) opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání,

b) zdržet se vstupu do prostoru podle písmene a),

c) zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou,

d) vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které drží.

Práva vykázané osoby

Vykázaná osoba má právo:

a) vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady.

b) vzít si v průběhu vykázání ze společného obydlí věci podle písmene a) a věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty, policista o výkonu tohoto práva ohroženou osobu předem informuje,

c) ověřovat provedení vykázání zejména na národním tísňovém čísle 158,

d) vyzvednout si kopii úředního záznamu o vykázání u příslušného útvaru policie.

Policista poskytne vykázané osobě bez zbytečného odkladu informace o pomoci osobám s násilným chováním a o možnostech jejího dalšího ubytování a v souvislosti s tím nezbytnou součinnost. Od této osoby dále vyžádá adresu pro doručování.

Policista poučí ohroženou osobu o:

a) možnosti podání návrhu na vydání předběžného opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních,

b) možnosti využití psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí a

c) následcích vyplývajících z uvedení vědomě nepravdivých údajů, k nimž policista při vykázání přihlíží.

Územní rozsah prostoru, na který se vykázání vztahuje, určí policista podle aktuální situace. Při svém rozhodování vychází z míry požadavku účinné preventivní ochrany, kterou ohrožená osoba potřebuje. Je-li v důsledku vykázání ohrožený provoz objektu nebo znemožněný výkon zaměstnání vykázané osoby, policista to bezodkladně oznámí provozovateli objektu nebo zaměstnavateli, aby přijali potřebná opatření.

Při provádění úkonů souvisejících s vykázáním policista zajistí přítomnost nezúčastněné osoby; to neplatí, hrozí-li nebezpečí z prodlení.

Do 24 hodin od provedení vykázání zašle policista kopii úředního záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru a soudu, který je příslušný k ozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření (podle zákona o zvláštních řízeních soudních). Pokud ve společném obydlí žije nezletilá osoba, zašle kopii úředního záznamu o vykázání v této lhůtě i příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Policista ve lhůtě 3 dnů od vykázání provede kontrolu, zda vykázaná osoba dodržuje povinnosti vyplývající z vykázání.

515 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.