Nesouhlasíte s veřejným rozhodnutím vašeho města, kraje nebo dokonce státu? V takovém případě máte možnost sepsat petici. Jedná se o právo, které je zakotvené přímo v ústavním pořádku, a to konkrétně v listině základních práv a svobod. Jak má taková petice vypadat?

Zákon stanoví, že každý má právo (sám nebo společně s jinými) obrátit se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které spadají do působnosti těchto orgánů.

K sestavení petice, opatření podpisů, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Členové petičního výboru mají povinnost určit osobu starší 18 let, která je bude ve styku se státními orgány zastupovat.

Co všechno musí petice obsahovat?

  1. Petice musí být písemná.
  2. Musí být pod ní uvedené jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává.
  3. Pokud ji podává petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru stejně jako jméno, příjmení a bydliště toho, kdo má oprávnění výbor v této věci zastupovat.

Podpora petice

Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici uvede člověk své jméno, příjmení a bydliště. Ještě předtím, než petici podepíše, je důležité, aby se s obsahem řádně seznámil. K podpisu samozřejmě nesmí být žádným způsobem nucen.

Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedené jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo má od členů petičního výboru oprávnění je v této věci zastupovat.

Kdy se nehodí využít petici?

Peticí ovšem nelze řešit všechny situace. Petice nesmí vyzývat k:

  • porušování ústavy a zákonů,
  • popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení,
  • rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
583 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.