V posledních dnech bylo vydáno hned několik mimořádných opatření, a to v poměrně rychlém sledu, některá byla krátkodobá a u jiných nová rušila starší. V současné chvíli v tom není úplně pořádek a i na oficiální stránce vlády, to chce trochu trpělivosti.

Každopádně platí, že opatření jsou výrazně mírnější než na jaře, i tak je ale zasaženo nemálo oborů.

A.    Mimořádná opatření vlády platná od středy 14. 10. 2020, publikovaná ve sbírce zákonů 166, do 3. 11. 2020 včetně.

I.    Zákazy hromadných akcí

1.    Zakazují se hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:

 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 •  osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce alespoň 2 metry.

Kdy uvedený zákaz:

 •  platí i pro bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,
 • neplatí na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí (max. sto lidí, rozestupy 2 m a místa k sezení pro každého).

2.    Zakazuje se pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.
3.    Úplně nový je zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.
4.    Zakazují se ale i další věci:

 •  koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
 •  společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
 •  poutě a podobné tradiční akce,
 •  kongresy a jiné vzdělávací akce,
 • veletrhy,
 • provoz heren a kasin,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center,
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; zákaz platí i pro školní družiny a školní kluby
 • provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték s přítomností veřejnosti.

II.    Omezení hromadných akcí

 1. Provoz provozovny stravovacích služeb:

a)   zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,
b)   zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
c)   u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 m,
d)   v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 m, nejde-li o členy domácnosti,
e)   provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
f)   zákaz produkce živé hudby a tance,
g)   nebude poskytována možnost bezdrátového připojení k internetu pro veřejnost (Wi-Fi).

2.    Svatby/pohřby:

 • výše uvedený zákaz hromadných vnitřních/vnějších akcí neplatí pro ně ani pro následné oslavy, resp. smuteční hostiny, konané nejpozději následujícího dne (pro oslavy/hostiny je prodloužená „otvírací doba“ do 0:00 a od 6:00; platí pravidlo 2 m, pokud to je možné,
 •  s účinností ode dne 19. 10. 2020 od 00:00 hod. platí pro svatby/pohřby/hostiny limit 30 osob.

3.    Nákupní centra (s prodejní plochou přes 5000 m²):
a)   použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
b)  nebude poskytována možnost bezdrátového připojení k internetu pro veřejnost,
c)   provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d)   následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e)   provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 m mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
f)    je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.

4.    Svoboda pohybu a pobytu se omezuje tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 m; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.

5.    Právo shromažďovací se omezuje tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 m, přičemž každý účastník je povinen mít roušku.

II.    Školy – u nich mají platit mimořádná opatření od středy 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 včetně.
1.    Distanční výuka pro všechny školy, od vysokých po první stupně základních s výjimkou zejména vysokých škol co do zkoušek (max. 10 osob) a studentů oborů lékařských a s výjimkou zvláštních škol.

2.    Zakazuje se mít jako součást vzdělávání zpěv a sportovní činnost.


B.    Další opatření, která nesmíme opomenout, jsou používání roušek a dodržování dalších hygienických pravidel. Tato opatření nevydala vláda, ale ministerstvo zdravotnictví. Platí od 13. 10. 2020 a proto jsou vzhledem k vládním opatřením z 14. 10. 2020 některé části již překonané (např. nošení roušek ve školách, když funguje distanční výuka apod.). Jde o toto opatření a z něj vybíráme:
Povinnost nosit roušky (či jiné ochranné prostředky dýchacích cest):

 • ve všech vnitřních prostorách (mimo bydliště a místa ubytování jako např. hotelový pokoj),
 • v prostředcích hromadné dopravy,
 • a nově též na nástupišti, přístřešku či čekárně veřejné dopravy.

K tomu vybíráme výjimky:

 • pro děti do dvou let,
 • děti a pedagogické pracovníky ve školkách,
 • řidiče veřejné dopravy,
 • svatebčany (po dobu nezbytně nutnou – obřad, fotografování),
 • moderátory a redaktory a další osoby vystupující v televizních a rozhlasových pořadech,
 • účastníky soudních řízení (od soudců, po svědky, znalce atd.) pakliže zástupci veřejnosti mají mezi sebou alespoň dva metry,
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.

Dále už týden platí následující pravidla např. pro:
a.    Maloobchodní prodejny a služby:

 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 m a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 • v případě samoobslužného prodeje potravin poskytovat jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

b.    Provoz knihoven:

 • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

c.    Prodej oděvů a obuvi:

 • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
 • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hod. odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.

d.    Činnost holičství a kadeřnictví:

 • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
 • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně.

C.    Vstup na území ČR
Podmínky pro vstup do České republiky budou i nadále definovány ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví, jehož aktualizovanou podobu s účinností od 5. 10. 2020 schválil ministr zdravotnictví.
Všechny osoby přijíždějící do České republiky ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem, musí vyplnit ještě před příjezdem do země elektronický příjezdový formulář, který je dostupný zde. Odesláním vyplněného formuláře dojde k automatickému informování místně příslušné krajské hygienické stanice o příjezdu osoby. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení. Více informací k příjezdovému formuláři naleznete zde. Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.
Pro všechny osoby, které přijíždí ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, i nadále platí omezení volného pohybu po území České republiky, a to po dobu pobytu na území ČR, po dobu 10 dní anebo do ukončení karanténních opatření. Po tuto dobu současně platí povinnost nosit roušky na celém území ČR.
Pro všechny zaměstnavatele cizinců ze třetích zemí platí, že nesmí bez předložení negativního výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 umožnit vstup na pracoviště těm cizincům, kteří přijíždějí ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, případně jsou v tomto seznamu označeny hvězdičkou.
Kompletní znění opatření Ministerstva zdravotnictví k této problematice zde.

 

 

Upozorňujeme, že informace uvedené v tomto článku jsou aktuální v době publikace článku, není-li v textu uvedeno jinak.

19 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.