Ve středu 1. 4. 2020 vláda schválila několik návrhů zákonů, které předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. V těchto zákonech je celá řada dalších kroků, které mají zmírnit následky epidemie koronaviru na společnost. Kabinet také požádá o prodloužení trvání nouzového stavu, až do 11. 5. 2020.

Mimořádná opatření vlády a ministerstva zdravotnictví:

  • Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany hranic České republiky až do 24. 4. do 23:59 hodin. Více informací zde.
  • Uložení povinnosti hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vyčlenit ve zdravotních zařízeních speciální lůžka pro klienty ústavů sociálních služeb s onemocněním COVID-19 v rozsahu minimálně 60 lůžek na 100 000 obyvatel. Více informací zde.
  • V rámci nové výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje povolit provoz domácích potřeb, ve kterých můžeme nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, rukavic nebo dezinfekcí. Více informací zde.

 

Ústřední krizový štáb se společně s vládou shodly na nutnosti prodloužení nouzového stavu v České republice. Na mimořádné schůzi svolané na 7. 4. požádá premiér poslance, aby umožnili prodloužení do 11. 5. 2020. Vláda předloží poslancům i několik zákonů, které mají být vyřízeny Parlamentem ve stavu legislativní nouze.

 

Pokud Parlament schválí a prezident podepíše chce ministerstvo financí prosadit zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií koronaviru. Moratorium na splácení úvěrů a hypoték má být závazné pro všechny banky i nebankovní společnosti. Dlužníkům (fyzické i právnické osoby) v případě zájmu z jejich strany umožní volbu přerušení splácení na tři či šest měsíců. Vláda dále schválila návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru. Má zvětšit množství omezení sjednané sankce vyplývající z prodlení se splácením spotřebitelského úvěru, dále pak na prodlení se splácením peněžitého dluhu OSVČ, která bude v prodlení po dobu 3 měsíců. Období, které je podle insolvenčního zákona stanovené jako důvod k domněnce o platební neschopnosti. Cílem je ochránit před dluhovou pastí. Více informací naleznete zde.

 

Dalším opatřením, které má obyvatele chránit před dopadem současné situace kolem koronaviru je návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemii koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním Fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Norma nedovoluje dát lidem, kteří se kvůli epidemii ocitli ve finanční tísni výpověď z nájmu kvůli prodlení s placením nájemného. Má umožnit odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, až k 30. 11. 2020. Více informací naleznete zde.

 

Další opatření navrhuje vláda na ochranu nájemců komerčních prostor, kteří se z důvodu výpadku příjmu budou potýkat s problémy se zaplacením nájmu. Na ně se má vztahovat přechodné moratorium, které v návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Dále byly schváleny dva návrhy Ministerstva práce a sociálních věcí, které mají pomoct při řešení dopadů koronavirové krize v oblasti zaměstnanosti. Návrh zákona má umožnit, aby firmy žádající o podporu v rámci vládou schváleného programu Antivirus nemusely dokládat potvrzení o jejich bezdlužnosti. Novela zákona o zaměstnanosti má být užitečná především na evidenci na Úřadu práce ČR on-line. Více informací naleznete zde.

 

Do Parlamentu došel také návrh novely zákona o některých podmínkách podnikání o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Ten ukládám pronajímatelům ubytovacích prostor povinnost (např. Airbnb) sdělit obecnímu živnostenskému úřadu počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu. Dále pak ceny za tyto služby, adresu místa, na které byli návštěvníci ubytováni. Získané údaje se budou předávat dalšímu kontrolnímu orgánu, např. krajské hygienické stanici. Důvodem je trasování těchto osob, v případě že se objeví podezření na možnost šíření infekční choroby. Více informací najdete zde.

 

Dalším návrhem zákona, který míří do sněmovny je návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. Zákon si klade za cíl, umožnit policii řešit příkazem na místě přestupky spáchané porušením krizových opatření stanovených vládou podle krizového zákona nebo mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Více informací naleznete zde.

 

1 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.